CHUỖI SỰ KIẾN MỚI (10/08-13/08/18)
09-08-2018

Sự Kiện Kho Báu Cung Đình Nhận Hồn Bao Tự

Thời gian: 0h ngày 10/8 - 23h59 ngày 16/8/2018
Phạm vi: S1 - S165

80 VàngHướng Dương*10Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hồn Bao Tự *2Hộp Đá-Siêu*1  
80 VàngHướng Dương*10Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hồn Bao Tự *2Hộp Đá-Siêu*2  
80 VàngHướng Dương*20Sắc Phong Lệnh-Cao*10Hồn Bao Tự *4Hộp Đá-Siêu*3  
80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Bao Tự *4Sắc Phong Lệnh-Thiên*1  
80 VàngHoa Ngưu Lang Chức Nữ*1Túi 100 Vàng*1Hồn Bao Tự *8Hộp Đá-Siêu*5Sắc Phong Lệnh-Thiên*2 
80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Bao Tự *10Hộp Đá-Siêu*6Sắc Phong Lệnh-Cổ*1 
80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Bao Tự *20Hộp Đá-Siêu*9Uy Hổ Kỳ*1Nền Liên Đăng*1