Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/11 - 03/11)
31-10-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 10h ngày 1/11 - 23h59 ngày 3/11 áp dụng cho S1 - S181

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngKiếm Trừ Yêu*1Tình Đậm Sâu*3Đá Đột Phá Trang Bị *1Đá Luyện*1Vật Liệu Xây*1
200200 VàngKiếm Trừ Yêu*1Tình Đậm Sâu*5Đá Đột Phá Trang Bị *1Đá Luyện*1Vật Liệu Xây*1
388400 VàngKiếm Trừ Yêu*2Tình Đậm Sâu*10Đá Đột Phá Trang Bị *2Đá Luyện*1Vật Liệu Xây*2
800800 VàngKiếm Trừ Yêu*4Tình Đậm Sâu*20Đá Đột Phá Trang Bị *4Đá Luyện*1Vật Liệu Xây*4
12001200 VàngKiếm Trừ Yêu*7Tình Đậm Sâu*50Đá Đột Phá Trang Bị *6Đá Luyện*2Vật Liệu Xây*8
20002000 VàngKiếm Trừ Yêu*12Tình Đậm Sâu*100Đá Đột Phá Trang Bị *8Đá Luyện*2Vật Liệu Xây*12
40004000 VàngKiếm Trừ Yêu*25Tình Đậm Sâu*150Đá Đột Phá Trang Bị *16Đá Luyện*4Vật Liệu Xây*20
67506750 VàngKiếm Trừ Yêu*40Tình Đậm Sâu*200Đá Đột Phá Trang Bị *30Đá Luyện*7Vật Liệu Xây*35