Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

BXH Phu Thê LSV Lý Thời Trân

-= BXH Phu Thê LSV Lý Thời Trân =-

Thời gian:
  • 4/1 - 6/1 | Áp dụng S1 - S186
  • 1h ngày 7/1 trao quà
Sô Cô La Tình Yêu
1Hồn phách Lý Thời Trân *999Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*3
2 và 3Hồn phách Lý Thời Trân *499Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*2
4 đến 10Hồn phách Lý Thời Trân *299Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Uy Hổ Kỳ *1Đá Luyện Cao*1
11 đến 20Hồn phách Nhạc Phi *50Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *2EXP Đơn Siêu *300Đá Luyện*3
21 đến 50Hồn phách Nhạc Phi *50Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *200Đá Luyện*2
51 đến 100Hồn phách Nhạc Phi *47Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *100Đá Luyện*1

Tặng đạt mốc
Số hoa tặngThưởng
10EXP Đơn Siêu*2Đỉnh Bạc Lớn *2Sô Cô La Tình Yêu*5
50EXP Đơn Siêu*4Đỉnh Bạc Lớn *2Sô Cô La Tình Yêu*10
100EXP Đơn Siêu*6Đỉnh Bạc Lớn *4Sô Cô La Tình Yêu*15
200EXP Đơn Siêu*8Đỉnh Bạc Lớn *5Sô Cô La Tình Yêu*20
500EXP Đơn Siêu*10Đỉnh Bạc Lớn *6Sô Cô La Tình Yêu*40
1000EXP Đơn Siêu*15Đỉnh Bạc Lớn *8Sô Cô La Tình Yêu*60
1500EXP Đơn Siêu*20Đỉnh Bạc Lớn *10Sô Cô La Tình Yêu*80
2000EXP Đơn Siêu*25Đỉnh Bạc Lớn *15Sô Cô La Tình Yêu*100