Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

BXH Tiêu Phí

-= BXH Tiêu Phí =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S187
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Quà Bộ Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*30Đá Luyện Cao*3
Top 2Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*20Đá Luyện Cao*2
Top 3Quà Tiêu Tương*1Đá Giảm ST Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*15Đá Luyện Cao*2
Top 4Tinh Thần Nguyên*5Đá Tăng ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Đá Luyện*3
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Đá Luyện*2
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*7Đá Luyện*2
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Đá Luyện*2
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Đá Luyện*2
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Đá Luyện*1
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*5Đá Luyện*1