Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 Áp dụng S1 - S197
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Kim Cương*20Tinh Đồ*3Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*5
400Kim Cương*30Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*10
800Kim Cương*50Chìa Thần Bí*5Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*20
1200Đá Đột Phá Trang Bị*5Hộp Đá Siêu*10EXP Đơn Thú Lớn*2
3000Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*5Tinh Thần Nguyên*3Quả Kỳ Dị*3
5000Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*10Đá Tăng ST Lv6*1Quả Thần Bí*3
10000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*2Phi Hoa Quyến Luyến*1
20000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đặc tính tăng hoàn*10Kẹo Que*100
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Luyện Cao*2
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện Cao*3
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150