Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

BXH Phu Thê LSV Di Thân Vương

-= BXH Phu Thê LSV Di Thân Vương =-

Thời gian:
  • 11/1 - 13/1 Áp dụng S1 - S187
  • 1h ngày 14/1 trao quà
Hoa Lời Yêu Thương
1Hồn phách Di Thân Vương *299Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*3EXP Đơn Siêu*999
2 và 3Hồn phách Di Thân Vương *129Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*2EXP Đơn Siêu*499
4 đến 10Hồn phách 360mobi -WangSo*99Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*1EXP Đơn Siêu*299
11 đến 20Hồn phách 360mobi -WangSo *60Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *2EXP Đơn Siêu *300Đá Luyện*3
21 đến 50Hồn phách 360mobi -WangSo *60Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *200Đá Luyện*2
51 đến 100Hồn phách 360mobi -WangSo *57Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *100Đá Luyện*1

Tặng đạt mốc
Số hoa tặngThưởng
10EXP Đơn Siêu*2Đỉnh Bạc Lớn *2Hoa Lời Yêu Thương*5
50EXP Đơn Siêu*4Đỉnh Bạc Lớn *2Hoa Lời Yêu Thương*10
100EXP Đơn Siêu*6Đỉnh Bạc Lớn *4Hoa Lời Yêu Thương*15
200EXP Đơn Siêu*8Đỉnh Bạc Lớn *5Hoa Lời Yêu Thương*20
500EXP Đơn Siêu*10Đỉnh Bạc Lớn *6Hoa Lời Yêu Thương*40
1000EXP Đơn Siêu*15Đỉnh Bạc Lớn *8Hoa Lời Yêu Thương*60
1500EXP Đơn Siêu*20Đỉnh Bạc Lớn *10Hoa Lời Yêu Thương*80
2000EXP Đơn Siêu*25Đỉnh Bạc Lớn *15Hoa Lời Yêu Thương*100