Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

Tiêu Phí Tích Lũy

-= Tiêu Phí Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S187
Số vàng tiêuPhần thưởng
400Tiền Bói*10Tinh Đồ*5Chìa Thần Bí*5
800Tinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị*5Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2
1200Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Siêu*5Quả Thần Bí*3
3000Hoa Đón Xuân*30Đá Thức Tỉnh*2Tinh Thần Nguyên*2
5000Hoa Đón Xuân*50Quà Tiềm Năng*5Đá Tăng ST Lv6*1
10000Hoa Đón Xuân*100Đá Thức Tỉnh*3Hoa Hẹn Ước*1
20000Đá Luyện*3Quà Tiềm Năng*10Hộp Mảnh Thần *40
30000Quà Tiềm Năng*15Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện*4
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện*5
60000Đá luyện*10Đá Chân Tiên*3Quà Tiềm Năng*20
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
120000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Đá Thức Tỉnh*15
140000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Quà Tiềm Năng*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Đá Thức Tỉnh*20