Chuỗi Sự Kiện Tuần (11.2 - 13.2)
10-02-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 0h - 23h59 ngày 11/2 Áp dụng S1 - S189
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Du Xuân*5Xẻng Lạc Dương*1Hoa Khắc Ghi*3 
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Du Xuân*10Xẻng Lạc Dương*2Hoa Khắc Ghi*5 
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Du Xuân*20Xẻng Lạc Dương*4Hoa Khắc Ghi*10 
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Du Xuân*30Xẻng Lạc Dương*8Hoa Khắc Ghi*20 
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Du Xuân*60Xẻng Lạc Dương*12Hoa Khắc Ghi*50 
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Du Xuân*100Xẻng Lạc Dương*20Hoa Khắc Ghi*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Du Xuân*180Xẻng Lạc Dương*40Hoa Khắc Ghi*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Du Xuân*300Xẻng Lạc Dương*70Hoa Khắc Ghi*200Đá Thức Tỉnh*7

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 12/2 - 13/2 Áp dụng S1 - S189
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*1Hoa Khắc Ghi*3 
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*2Hoa Khắc Ghi*5 
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*4Hoa Khắc Ghi*10 
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*8Hoa Khắc Ghi*20 
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đá Luyện*2Xẻng Lạc Dương*12Hoa Khắc Ghi*50 
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đá Luyện*2Xẻng Lạc Dương*20Hoa Khắc Ghi*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đá Luyện*4Xẻng Lạc Dương*40Hoa Khắc Ghi*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đá Luyện*7Xẻng Lạc Dương*70Hoa Khắc Ghi*200Đá Thức Tỉnh*7