Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 14/4-18/4 Áp dụng S1 - S193
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Hộp Đá Siêu*2Tinh Đồ*3Tên Ái Tình*1
400Tiền Bói*10Đá Đột Phá Trang bị*5Tên Ái Tình*1
800Tinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Tên Ái Tình*2
1200Quà Tiềm Năng*1Hộp Đá Siêu*5Tinh Thần Nguyên*2
3000Quà Tiềm Năng*2Đá Đột Phá Trang bị*10Tên Ái Tình*3
5000Quà Tiềm Năng*3Đá Tăng ST Lv6*1Tên Ái Tình*5
10000Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*4Tên Ái Tình*10
20000Quà Tiềm Năng*8Quy Giáp*50Đá Thức Tỉnh*3
30000Đá Luyện*4Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Luyện*5Đá Thức Tỉnh*5
60000Giầy Thiên Toàn*1Đá Chân Tiên*3Đá luyện*10
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150