Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/01 - 19/01)
14-01-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 15/01 - 16/01 Áp dụng S1 - S187
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Dây Thả Diều*1Đá Luyện*1 Hoa Ngôi Sao Nhỏ*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Dây Thả Diều*2Đá Luyện*1 Hoa Ngôi Sao Nhỏ*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Dây Thả Diều*4Đá Luyện*1 Hoa Ngôi Sao Nhỏ*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Dây Thả Diều*8Đá Luyện*1 Hoa Ngôi Sao Nhỏ*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Dây Thả Diều*15Đá Luyện*2 Hoa Ngôi Sao Nhỏ*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Dây Thả Diều*25Đá Luyện*2Đặc tính tăng hoàn-Cao*1Hoa Ngôi Sao Nhỏ*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Dây Thả Diều*50Đá Luyện*4Đặc tính tăng hoàn-Cao*3Hoa Ngôi Sao Nhỏ*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Dây Thả Diều*80Đá Luyện*7Đặc tính tăng hoàn-Cao*5Hoa Ngôi Sao Nhỏ*200
Thời gian:
  • 17/01 - 18/01 Áp dụng S1 - S187
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàn*1Hoa Ngôi Sao Nhỏ*3Đá Luyện*1 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàn*1Hoa Ngôi Sao Nhỏ*5Đá Luyện*1 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàn*1Hoa Ngôi Sao Nhỏ*10Đá Luyện*1 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàn*2Hoa Ngôi Sao Nhỏ*20Đá Luyện*1 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàn*3Hoa Ngôi Sao Nhỏ*50Đá Luyện*2 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đặc tính tăng hoàn*6Hoa Ngôi Sao Nhỏ*100Đá Luyện*2Đặc tính tăng hoàn-Cao*1
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đặc tính tăng hoàn*12Hoa Ngôi Sao Nhỏ*150Đá Luyện*4Đặc tính tăng hoàn-Cao*3
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đặc tính tăng hoàn*20Hoa Ngôi Sao Nhỏ*200Đá Luyện*7Đặc tính tăng hoàn-Cao*5