Chuỗi Sự Kiện Tuần (17/5 - 20/5)
16-05-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 17/5 - 20/5 Áp dụng S1 - S195
Số Vàng nạpQuà  
200Áo Thời Trang Hoàng Gia*1Chìa Thần Bí*5Đá Thức Tỉnh*1
388Sắc Phong Lệnh Cổ*1Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi )Sắc Phong Lệnh Cổ*2Tinh Phách Nhanh lv4*2Mảnh Linh Thú*5
1200Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Đặc tính tăng hoàn cao*2Quà Tiềm Năng*10Quẻ Từ*20
4000 (ưu đãi )Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Đá Linh Thú*5Phi Hoa Quyến Luyến*2
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Phan An*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Luyện Cao*3
20000 (ưu đãi )Hồn Phan An*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Linh Thú*10
30000Hồn Phan An*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hôp Tinh Phách Lv7*1
40000Đá Luyện Cao*5Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1