Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn

-= BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn =-

Thời gian:
  • 19/4-21/4 Áp dụng S1 - S194
Hoa Băng Giá
1Mảnh Cừu Ham Ăn *40Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*3EXP Đơn Siêu*999
2 và 3Mảnh Cừu Ham Ăn *37Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*2EXP Đơn Siêu*499
4 đến 10Hồn Ngư Huyền Cơ*99Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*1EXP Đơn Siêu*300
11 đến 20Hồn Ngư Huyền Cơ*60Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *2EXP Đơn Siêu *300Đá Luyện*3
21 đến 50Hồn Ngư Huyền Cơ*60Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *200Đá Luyện*2
51 đến 100Hồn Ngư Huyền Cơ*60Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1EXP Đơn Siêu *100Đá Luyện*1