Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

BXH Phu Thê

-= BXH Phu Thê =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 | Áp dụng S1 - S196
  • 1h ngày 24/5 trao quà
Hoa Lạc Vũ
1Hồn phách Di Thân Vương *299Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*3EXP Đơn Siêu*999
2 và 3Hồn phách Di Thân Vương *129Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*2EXP Đơn Siêu*499
4 đến 10Hồn Lý Thế Dân*129Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*1EXP Đơn Siêu*300
11 đến 20Hồn Lý Thế Dân*99Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *2Tinh Thần Nguyên *10Đá Luyện*4EXP Đơn Siêu *300
21 đến 50Hồn Lý Thế Dân*79Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Tinh Thần Nguyên *5Đá Luyện*3EXP Đơn Siêu *200
51 đến 100Hồn Lý Thế Dân*47Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Tinh Thần Nguyên *3Đá Luyện*2EXP Đơn Siêu *100