Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 Áp dụng: S1-196
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá EXP Thời Trang*1Vòng Sáng *3Hoa Lạc Vũ*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá EXP Thời Trang*2Vòng Sáng *5Hoa Lạc Vũ*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá EXP Thời Trang*4Vòng Sáng *8Hoa Lạc Vũ*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá EXP Thời Trang*8Vòng Sáng *10Hoa Lạc Vũ*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá EXP Thời Trang*12Vòng Sáng *15Hoa Lạc Vũ*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá EXP Thời Trang*20Vòng Sáng *25Hoa Lạc Vũ*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá EXP Thời Trang*40Vòng Sáng *30Hoa Lạc Vũ*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá EXP Thời Trang*70Vòng Sáng *50Hoa Lạc Vũ*200Đá Thức Tỉnh*7