Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

Quay Thưởng

-= Quay Thưởng =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 Áp dụng S1-196
Nội dung:
  • Nạp đủ 60 vàng được nhận 1 Thẻ May Mắn
  • Tốn Thẻ May Mắn rút thưởng được nhận Thẻ May Mắn (Khóa), rút thưởng kết thúc có thể tặng hảo hữu, nếu hủy sẽ mất cơ hội
  • Thẻ May Mắn (Khóa) có thể tặng hảo hữu, rút thưởng đạt số lượng nhất định có thể trừ Thẻ May Mắn (Khóa) thay cho Thẻ May Mắn
  • Thưởng đã chọn không thể sửa, rút thưởng xong phần thưởng sẽ vào túi
  • Mỗi lần rút thưởng chắc chắn được nhận 1 trong các phần thưởng tự chọn
  • Nhận được Thẻ May Mắn (Khóa) do hảo hữu tặng sẽ được thông báo bằng thư
  • Xu May Mắn tại hoạt động không tích lũy đến lần sau