Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/5 - 27/5)
23-05-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 24/5 - 27/5 Áp dụng S1 - S196

Số Vàng nạpQuà
388Sắc Phong Lệnh Cổ*1Chìa Thần Bí*5Đá Thức Tỉnh*2
800Sắc Phong Lệnh Cổ*2Chìa Thần Bí*10Quà Tiềm Năng*5
1200Đá Thân Mật Thú Cưng *3Chìa Thần Bí *15Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Quà Tiềm Năng*10Chìa Thần Bí *20Quẻ Từ*20
4000Đá Thức Tỉnh*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Thôi Oanh Oanh*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1