Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

BXH Phu Thê LSV Tống Ngọc

-= BXH Phu Thê LSV Tống Ngọc =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5 Áp dụng S1 - S196
  • 1h ngày 31/5 trao quà
Hoa Băng Giá
1Hồn phách Tống Ngọc *999Đá Thức Tỉnh*20Quà Bộ Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*3
2 và 3Hồn phách Tống Ngọc *499Đá Thức Tỉnh*15Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2
4 đến 10Hồn phách Tống Ngọc *299Đá Thức Tỉnh*10Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1
11 đến 20Hồn phách Mị Bát Tử *50Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện*4Tinh Thần Nguyên*10
21 đến 50Hồn phách Mị Bát Tử *50Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Luyện*3Tinh Thần Nguyên*5
51 đến 100Hồn phách Mị Bát Tử *47Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Luyện*2Tinh Thần Nguyên*3