Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 3/5 - 6/5 Áp dụng S1 - S195
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Du Xuân*3Tinh Đồ*3Xương Rồng*5
400Du Xuân*5Đá Đột Phá Trang bị*5Xương Rồng*10
800Du Xuân*7Quà Tiềm Năng*1Xương Rồng*15
1200Quà Tiềm Năng*1Hộp Đá Siêu*5Xương Rồng*20
3000Quà Tiềm Năng*2Du Xuân*15Xương Rồng*25
5000Du Xuân*20Đá Tăng ST Lv6*1Xương Rồng*30
10000Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*4Du Xuân*30
20000Uy Hổ Kỳ*1Quy Giáp*50Đá Thức Tỉnh*3
30000Đá Luyện*4Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Luyện*5Đá Thức Tỉnh*5
60000Giầy Thiên Toàn*1Đá Chân Tiên*3Đá luyện*10
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150