Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

Vua Thu Thập

-= Vua Thu Thập =-

Thời gian:
  • 3/5 - 9/5 Áp dụng S1 - S195
Thu thập Xương Rồng
Hạng 1Uy Hổ Kỳ*2, Quà Tiềm Năng*40, Đá tăng ST lv7 *1, Đá Đột Phá Trang Bị*50,Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4
Hạng 2Uy Hổ Kỳ*1, Quà Tiềm Năng*30, Đá giảm ST lv7 *1, Đá Đột Phá Trang Bị*40,Thiên Ngoại Vẫn Thiết *2
Hạng 3Uy Hổ Kỳ*1, Quà Tiềm Năng*20, Đá tăng ST lv6 *2, Đá Đột Phá Trang Bị*30,Thiên Ngoại Vẫn Thiết *1
Hạng 4 -5 Quà Tiềm Năng*15, Đá tăng ST lv6 *1, Hộp Nội Đơn Lv3*5,Đá Đột Phá Trang Bị*20
Hạng 6 -10Quà Tiềm Năng*10, Đá giảm ST lv6 *1,Hộp Nội Đơn Lv3*3,Đá Đột Phá Trang Bị*15
Hạng 11 – 15Quà Tiềm Năng*5, Đá giảm ST lv6 *1,, Hộp Nội Đơn Lv3*1,Đá Đột Phá Trang Bị*10