Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/4 - 2/5)
29-04-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 30/4 - 2/5 Áp dụng S1 - S195
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Du Xuân*3Tinh Đồ*3Hộp Đá Siêu*2 
400Du Xuân*5Đá Đột Phá Trang bị*5Tiền Bói*10 
800Du Xuân*7Tinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1 
1200Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Siêu*5Quà Tiềm Năng*1 
3000Hoa Sô Cô La Tình Yêu*30Đá Đột Phá Trang bị*10Quà Tiềm Năng*2Hồn Phách Lý Thế Dân*1
5000Hoa Sô Cô La Tình Yêu*50Đá Tăng ST Lv6*1Quà Tiềm Năng*3Hồn Phách Lý Thế Dân*1
10000Hoa Sô Cô La Tình Yêu*100Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*4Hồn Phách Lý Thế Dân*1
20000Quy Giáp*50Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*8 
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Chìa Thần Bí*40 
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện*5 
60000Thiết Ngoại Vẫn Thiết *5Chìa Thần Bí*70Đá luyện*10 
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiết Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10 
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500 
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90 
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120 
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150