Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 Áp dụng S1 - S196
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Đón Xuân*5
400Đỉnh Bạch Lớn*50Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Đón Xuân*10
800Hộp Tinh Phách lv3*1Vé Trò Chơi*5Hoa Đón Xuân*20
1200Sủi Cảo Thập Cẩm*3Hộp Đá Siêu*10Hồn Lý Thời Trân*1
3000Đá Thức Tỉnh*2Vé Trò Chơi*7Hồn Lý Thời Trân*1
5000Đá Linh Thú*5Đá Tăng ST Lv6*1Hồn Lý Thời Trân*1
10000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đặc tính tăng hoàn*7Phi Hoa Quyến Luyến*1
20000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đặc tính tăng hoàn*10Hộp Mảnh Thần*40
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Luyện Cao*2
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện Cao*3
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150