Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 4/6 - 6/6 Áp dụng S1 - S196
Số Vàng nạpQuà
388Kẹo Que*10Tinh Thần Nguyên*2Đá Thức Tỉnh*2
800Kẹo Que*20Tinh Thần Nguyên*3Quà Tiềm Năng*5
1200Kẹo Que*30Bùa Tẩy Luyện Cao*10Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Kẹo Que*40Quà Tiềm Năng*10Đá Luyện*5
4000Hoa Băng Giá*150Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Chìa Thần Bí*50
6750Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*30Tinh Thần Nguyên*20
13500Hồn Vũ Văn Thái*10Quà Thú Cưng*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Vũ Văn Thái*20Đá Thiên Thạch Cổ*1Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Vũ Văn Thái*30Uy Hổ Kỳ*1Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Vũ Văn Thái*150Quà Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Hồn Vũ Văn Thái*250Giầy Tinh Hán *1Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1