Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Vua Thu Thập

-= Vua Thu Thập =-

Thời gian:
  • 4/6 - 9/6 | Áp dụng S1 - S196
Thu thập Kẹo Que
Hạng 1Uy Hổ Kỳ*2Đá Thân Mật Thú Cưng*25Đá Tăng ST7*1Đá Đột Phá Trang Bị*50Thiên Ngoại Vẫn Thiết*4
Hạng 2Uy Hổ Kỳ*1Đá Thân Mật Thú Cưng*15Đá Giảm ST7*1Đá Đột Phá Trang Bị*40Thiên Ngoại Vẫn Thiết*2
Hạng 3Uy Hổ Kỳ*1Đá Thân Mật Thú Cưng*10Đá Tăng ST6*2Đá Đột Phá Trang Bị*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết*1
Hạng 4 -5 Hộp Nội Đơn LV3*5Đá Thân Mật Thú Cưng*10Đá Tăng ST6*1Đá Đột Phá Trang Bị*20
Hạng 6 -10Hộp Nội Đơn LV3*3Đá Thân Mật Thú Cưng*5Đá Giảm ST6*1Đá Đột Phá Trang Bị*15
Hạng 11 – 15Hộp Nội Đơn LV3*1Đá Thân Mật Thú Cưng*5Đá Giảm ST6*1Đá Đột Phá Trang Bị*10