Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 Áp dụng S1 - S191
Mốc Tiêu VàngPhần thưởng
400Hoa Khắc Ghi*10Chìa Thần Bí 4Đá Đột Phá Trang bị*5
800Hoa Khắc Ghi*20Chìa Thần Bí 8Quà Tiềm Năng*1
1200Hoa Khắc Ghi*25Tinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1
3000Hoa Khắc Ghi*30Đá Đột Phá Trang bị*10Quà Tiềm Năng*2
5000Hoa Khắc Ghi*50Đá Tăng ST Lv6*1Quà Tiềm Năng*3
10000Hoa Khắc Ghi*100Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*4
20000Quy Giáp*50Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*8
30000Đá Tăng ST lv7*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện*4
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Luyện*5Đá Luyện Cao*2
60000Đá Thức Tỉnh*5Đá Chân Tiên*3Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500Đá Luyện cao*5
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Quà Tiềm Năng*50
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Quà Tiềm Năng*70
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Quà Tiềm Năng*100