Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/6 - 9/6)
06-06-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 7/6 - 9/6 Áp dụng S1 - S197
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đá Linh Thú*1Tinh Đồ*3Hoa Băng Giá*5
400Đá Linh Thú*2Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Băng Giá*10
800Chìa Thần Bí*3Đá Thân Mật Thú Cưng*1Hoa Băng Giá*20
1200Đá Linh Thú*3Hộp Đá Siêu*10Kẹo Que*20Dây Thả Diều*5
3000Đá Thức Tỉnh*2Đá Thân Mật Thú Cưng*2Kẹo Que*25Dây Thả Diều*10
5000Đá Linh Thú*5Đá Tăng ST Lv6*1Kẹo Que*30Dây Thả Diều*15
10000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đá Linh Thú*5Khung Avatar Tơ Hồng*1Dây Thả Diều*30
20000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Linh Thú*10Hộp Mảnh Thần*40
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Luyện Cao*2
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện Cao*3
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150