Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 Áp dụng S1 - S189
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Du Xuân*5Quà Tiềm Năng*1 Hoa Mưa Xuân*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Du Xuân*10Quà Tiềm Năng*1 Hoa Mưa Xuân*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Du Xuân*20Quà Tiềm Năng*1 Hoa Mưa Xuân*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Du Xuân*30Quà Tiềm Năng*2 Hoa Mưa Xuân*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Du Xuân*60Quà Tiềm Năng*3 Hoa Mưa Xuân*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Du Xuân*100Quà Tiềm Năng*5Đá Thức Tỉnh*2Hoa Mưa Xuân*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Du Xuân*180Quà Tiềm Năng*10Đá Thức Tỉnh*4Hoa Mưa Xuân*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Du Xuân*300Quà Tiềm Năng*15Đá Thức Tỉnh*7Hoa Mưa Xuân*200