Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

Tiêu Phí Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 Áp dụng S1 - S189
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Chìa Thần Bí*5Tinh Đồ*3Hoa Mưa Xuân*5
400Du Xuân*5Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Mưa Xuân*10
800Du Xuân*7Quà Tiềm Năng*1Hoa Mưa Xuân*20
1200Tinh Thần Nguyên*1Hộp Đá Siêu*5Quà Tiềm Năng*1
3000Hoa Mưa Xuân*30Đá Đột Phá Trang bị*10Quà Tiềm Năng*2
5000Hoa Mưa Xuân*50Đá Tăng ST Lv6*1Quà Tiềm Năng*3
10000Hoa Mưa Xuân*100Quà Tiềm Năng*4Đá Thức Tỉnh*2
20000Quà Tiềm Năng*8Quy Giáp*50Đá Thức Tỉnh*3
30000Đá Luyện*4Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Luyện*5Đá Luyện Cao*2
60000Đá Thức Tỉnh*5Đá Chân Tiên*3Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Quà Tiềm Năng*50
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Quà Tiềm Năng*70
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Quà Tiềm Năng*100