1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN SINH NHẬT 1 TUỔI
11-12-2017

THU THẬP BÁNH SINH NHẬT ĐỔI QUÀ SIÊU HIẾM

Thời gian diễn ra sự kiện: 0h ngày 12/12 - 23h59 ngày 18/12
Phạm vi sự kiện:
● S1-100: 0h ngày 12/12 - 23h59 ngày 18/12
● S111: 0h ngày 14/12 - 23h59 ngày 18/12
Số lần được mua (không reset)Vật phẩm đổiVật phẩm nhận
Bánh sinh nhậtVàng
1Bánh Sinh Nhật*200999Tóc Cam Bộ Âu Lạc
1Bánh Sinh Nhật*200999Đầu Sức Cam Bộ Âu Lạc
1Bánh Sinh Nhật*2501299Y Phục Cam Bộ Âu Lạc
1Bánh Sinh Nhật*200999Phụ Kiện Cam Bộ Âu Lạc
1Bánh Sinh Nhật*200999Tóc Cam Nữ Hoàng
1Bánh Sinh Nhật*200999Đầu Sức Cam Nữ Hoàng
1Bánh Sinh Nhật*2501299Y Phục Cam Nữ Hoàng
1Bánh Sinh Nhật*15159Tóc Tím Hàn Thực
1Bánh Sinh Nhật*15159Đầu Sức Tím Hàn Thực
1Bánh Sinh Nhật*15159Trang Sức Tím Hàn Thực
1Bánh Sinh Nhật*20199Y Phục Tím Hàn Thực
1Bánh Sinh Nhật*15159Phụ Kiện Tím Hàn Thực
1Bánh Sinh Nhật*15159Tóc Tím Sương Hoa
1Bánh Sinh Nhật*15159Đầu Sức Tím Sương Hoa
1Bánh Sinh Nhật*15159Trang Sức Tím Sương Hoa
1Bánh Sinh Nhật*20199Y Phục Tím Sương Hoa
1Bánh Sinh Nhật*15159Phụ Kiện Tím Sương Hoa
150Lệnh Bài Thú Cưng*21Bánh Sinh Nhật*1
3Bánh Sinh Nhật*2501599Uy Hổ Kỳ*1
3Bánh Sinh Nhật*200399Đá Cầu Vòng
3Bánh Sinh Nhật*120199Ngọc Thú Cưng
3Bánh Sinh Nhật*100199Hộp Sách KN-Cao*1
20Bánh Sinh Nhật*50199Tinh Thần Nguyên*1
50Bánh Sinh Nhật*30199Mảnh Tâm Pháp Vàng*1
10Bánh Sinh Nhật*10159Khóa Ghi Nhớ*1
100Bánh Sinh Nhật*50Chìa Thần Bí*1
100Bánh Sinh Nhật*539Đá Ngũ Sắc*1
100Bánh Sinh Nhật*539EXP Tâm Pháp-Cao*1
100Bánh Sinh Nhật*15159Dương Chi Tiên Lộ*1
30Bánh Sinh Nhật*1099Đá EXP Thời Trang*1
100Bánh Sinh Nhật*539Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao
999Bánh Sinh Nhật*10Cửu Âm Chân Kinh*1
999Bánh Sinh Nhật*11Dưỡng Tâm Đơn*1
999Bánh Sinh Nhật*10EXP Đơn Siêu*1
999Bánh Sinh Nhật*10Đĩnh Bạc Lớn*2